مجموعه آثار

بهمن محصص

1348 cm ۱۰۰ × ۷۰ آثار هنرمند

فرهاد مشیری

از مجموعه کوزه ها 1383 cm ۱۹۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

منوچهر یکتایی

1344 cm ۹۱ × ۷۶ آثار هنرمند

پرویز تناولی

هیچ cm ۱۰۰ × ۴۲ × ۴۲ آثار هنرمند

سهراب سپهری

cm ۹۸ × ۶۹ آثار هنرمند

فرامرز پیلارام

1353 cm ۱۰۰ × ۳۰۰ آثار هنرمند

شارل حسین زنده رودی

1360 cm ۱۳۰ × ۹۶ آثار هنرمند

ناصر عصار

1341 cm ۱۰۰ × ۶۵ آثار هنرمند

نیکزاد نجومی

آخرین تماس 1380 cm ۱۸۲ × ۱۲۶ آثار هنرمند

غلامحسین نامی

روزنی به زمان 1382 cm ۱۰۰ × ۱۵۰ آثار هنرمند

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

1381 cm ۱۲۰ × ۱۰۲ آثار هنرمند

درباره ما

گالری آثار

موجودات برنده

موجودات برنده

پویا آریانپور نقاشی اکریلیک روی بوم 1388 ۲۵۰ × ۳۸۰cm
نی لبک زن

نی لبک زن

بهمن محصص مجسمه برنز 1354 ۳۱ × ۱۰ × ۱۲cm
حسین کاظمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1354 ۱۱۶ × ۸۰cm
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان سایر آیینه روی چوب 1381 ۱۲۰ × ۱۰۲cm
منوچهر یکتایی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1362 ۱۱۷ × ۱۴۷cm
فرامرز پیلارام نقاشی خط رنگ و روغن روی بوم ۸۰ × ۱۲۰cm
مارکو گریگوریان سایر ترکیب مواد روی بوم 1347 ۱۰۰ × ۱۰۰cm
سهراب سپهری نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1340 ۱۲۰ × ۸۰cm
753

753

فرهاد مشیری نقاشی خط ترکیب مواد روی بوم 1384 ۱۶۳ × ۱۶۷cm
ناصر عصار نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1341 ۸۰ × ۶۵cm
بهجت صدر نقاشی ترکیب مواد روی چوب ۵۱ × ۹۹cm
شارل حسین زنده رودی نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1345 ۹۰ × ۷۲cm
گلناز فتحی نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1390 ۱۴۲ × ۱۷۰cm
بهمن محصص نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1352 ۴۶ × ۱۱۷cm
افشین پیرهاشمی نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1385 ۲۰۰ × ۳۰۰cm
محسن وزیری‌مقدم نقاشی ترکیب مواد روی بوم 1340 ۱۰۰ × ۱۲۵cm
من و پرواز

من و پرواز

جلیل ضیاءپور نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1376 ۱۳۳ × ۱۰۳cm
موجودات برنده
نی لبک زن
753
من و پرواز

اخبار و رویدادهای موزه پاسارگاد

تماس با ما

نشانی موزه