شارل حسین زنده رودی

نقاش
تهران 1316
ساکن : فرانسه

تحصیلات

  • فارغ‌التحصیل هنرستان هنرهای زیبای پسران، 1336
  • دریافت بورس برای ادامه‌ی تحصیل در پاریس، 1340

فعالیت های حرفه ای و هنری

  • از معدود هنرمندان ایرانی است که نامش در دایرهالمعارف لاروس دارای مدخل است.

آثار تجسمی شارل حسین زنده رودی

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی مقوا ۲۴ × ۲۷cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۳۶ × ۲۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط ترکیب مواد روی کاغذ ۲۶ × ۲۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط اکریلیک روی بوم 1352 ۶۵ × ۵۳cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1357 ۱۳۵ × ۲۱۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1360 ۱۳۰ × ۹۶cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی رنگ وروغن روی بوم 1352 ۸۰ × ۵۳cm

شارل حسین زنده رودی

ص+ه+ص نقاشی خط اکریلیک روی بوم 1352 ۲۱۲ × ۱۴۲cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط چاپ سیلک 1365 ۷۰ × ۵۰cm

شارل حسین زنده رودی

نقاشی خط رنگ وروغن روی بوم 1345 ۹۰ × ۷۲cm